• Sapancaİmar ve Şehircilik Hizmetleri

İmar İstimlak Bürosu

 •     Tapu Müdürlüklerinden tapu kayıtlarını tespit etmek
 •     Kamulaştırma dosyası oluşturmak
 •     Kamulaştırma kararı aldırmak
 •     Kamulaştırma kararından etkilenen insanlarla anlaşma zemini oluşturmak
 •     Kamulaştırma işlerini amacına tahsis etmek
 •     Binalı taşınmazların yıkımını sağlamak, enkazını kaldırtmak
 •     Hukuk Müşavirliği yazılarını cevaplandırmak
 •     Kamulaştırma dosyalarını plan tekniği açısından incelemek
 •     Kamulaştırma dosyasını, kamulaştırma mutabakat haritası ve hesabat cetveli açısından incelemek
 •     Kamulaştırma dosyasını kadastral ve hali hazır harita yönünden incelemek
 •     Kamulaştırma dosyasını röleve açısından incelemek
 •     Kamulaştırma dosyalarını kamulaştırma mevzuatı açısından incelemek
 •     Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek

Harita Numarataj ve Planlama Bürosu

 •     İhdasen tescil olan parsellerin satış işlemlerini yapmak
 •     Taşınmazlara ilişkin kot-kesit belgelerini hazırlamak
 •     İmar Uygulaması ile ilgili ihale dosyası hazırlamak, ihale kontrolü ve hak ediş belgelerini düzenlemek
 •     Plan ve hâlihazır harita üzerine parsel sınırlarını işlemek ve koordinat dönüşümünü yapmak
 •     Sayısal olmayan imar planlarını sayısal hale getirmek ve koordinat dönüşümünü sağlamak
 •     Belediye, Hazine, Vakıf vb. kamu kurumlarına ait taşınmazların envanter bilgilerini hazırlamak, mülkiyet haritası oluşturmak
 •     Hazineye ait taşınmazların imar planlarında yol, yeşil alan gibi umumi hizmetlere rastlayan kısımlarının 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince bedelsiz devrine ilişkin işlemleri yapmak
 •     Mahalle sınırlarına ilişkin değişiklik ve sınır anlaşmazlıklarında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli teknik incelemeleri ve yazışmaları düzenlemek
 •     5 yıllık imar programı hazırlamak
 •     İfraz-tevhit-ihdas-yola terk-parselasyon işlemlerini yapmak
 •     İmar planı değişikliği işlerini yapmak
 •     İmar Kanununun 17. maddesine göre oluşan arsalara kıymet takdiri yapmak
 •     Yapı ruhsatı alınacak taşınmazların ve binaların iç ve dış kapı numaralarının belirlenmesini sağlamak ve bunların ulusal veri tabını sistemine aktarılmasını sağlamak,bunların bilgisini gerekli kurum,kuruluş veya kişilere vermek
 •     Plan tadilatı taleplerini incelemek ve gerekli raporu hazırlamak
 •     İmar planlarını arşivlemek
 •     İmar planlarını askıya çıkarmak ve askıdan indirmek
 •     Müdürlük tarife teklifi hazırlamak
 •     Mevzii imar planı tekliflerini incelemek ve takip etmek
 •     İmar planı hakkında diğer birimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri hazırlamak
 •     Plan tadilatı kararlarının uygulanması işlemlerini takip etmek
 •     Plan tadilatı taleplerini incelemek ve gerekli raporu hazırlamak
 •     Haritaları arşivlemek
 •     Sapanca Belediyesine ait Kent Bilgi Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının yürütülmesi, yönetilmesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine edilmesini sağlamak.
 •     Coğrafi bilgi sistemlerine veri oluşturacak kurum ve kuruluşlarla protokol hazırlıkları yapar ve bu protokoller kapsamında veri alışverişini sağlar
 •     Kadastro ve Tapu Sicil müdürlüklerinden bilgi almak ve parselleri güncelleştirmek
 •     Koordinat dönüşümü sağlamak
 •     Harita üzerine parsel işlemek
 •     Yol kotu tutanağı hazırlamak
 •     Müdürlük tarife teklifi hazırlamak
 •     Gerekli görüldüğünde cadde ve sokak isim değişikliklerini Belediye Meclisine sunmak
 •     İmar çapı ve imar durumunu tanzim işlemlerini yapmak
 •     İskân belgelerine esas teşkil edecek bina çekme mesafeleri ve bina başlangıç kodlarını arazide tespit etmek
 •     Kat karşılığı Belediyemiz adına tescil olunan taşınmazlar ile plan tadilatı sonucunda sektörel alanlara ayrılan yerler hakkındaki 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi uyarınca (Satış, kira takas vs.) Belediye Meclisine sunmak, alınan meclis kararını ihale birimine iletmek
 •     Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşların taşınmaz satışı veya kiralama işlemleri için veyahut başka nedenlerle rayiç değer ve emlak değerlerini takdir komisyonunca değerlendirilerek cevap vermek.(Emlak değeri emlak sevisinden alınır)
 •     Kamu Kurum Kuruluş niteliğindeki meslek kurullarına satış, takas ve devir işlemlerini yapmak
 •     İlk kez Belediye mülkiyetinden yer kiralamak isteyenlerin taleplerini sonuçlandırmak
 •     Belediye mülkiyetindeki taşınmazların kayıtlarını tutmak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek ve kıymet takdirine göre muhasebeleştirilmesini sağlamak
 •     Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, İmar ve Şehircilik Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek
 •     Sorumluluk alanındaki taşınmazlara 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde verilen imar durumu belgesine uygun olarak yapı ruhsatları, yapı kullanım izin belgeleri ve gerekli diğer izin ve belgelerini düzenlemek
 •     İlgili yürürlükteki mevzuata göre avan projelerin onayını sağlamak
 •     Yapılarla ilgili mimari, statik, betonarme, elektrik, tesisat projelerinin incelenerek onaylanması ve bunlar hakkında kurum, kuruluş ve kişilere gerekli bilgileri vermek
 •     Yapı (inşaat) ruhsat verilmesine esas evrakların kontrolü, projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler Otopark ve Sığınak Yönetmeliği, Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik,4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde mimari, statik, betonarme, elektrik, tesisat projelerini incelemek ve uygunsa tasdik etmek
 •     Ruhsatlı binalarla ilgili ruhsat yenilemek, tadilat, ilave inşaat, tamirat izin taleplerinin yukarıda belirtilen mevzuata göre değerlendirilerek kontrolünü yapmak ve uygunsa projelerini onaylamak
 •     İnşası tamamlanmış yapıların yapı ruhsatlarına ve eklerine uygunluğunu incelemek. Bu yapılar için yapı kullanma izin belgesini düzenlemek ve bununla ilgili tüm işlevleri yapmak
 •     4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve genelgeler ile ilgili yazışmaları, hak ediş dosyalarını, iş bitime belgelerini ve seviye tespitlerine ilişkin her türlü çalışmaları yapmak ve belgelerini düzenlemek
 •     Binaların yılsonu seviye tespitlerini tasdik etmek ve iş bitirme belgelerini onaylamak
 •     4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun gereği yeni inşaat müracaatlarında ilgili evrakları incelemek, hak ediş evraklarını incelemek ve görev verildiği takdirde ödeme emrini ilgili müdürlüklere göndermek
 •     T.B:B ve diğer kuruluşların seminer, bilgi şöleni, panel, konferans vb. aktivitelere katılır

Yapı Denetim ve Ruhsat Bürosu

 •     Yapı ruhsatlarına ve eklerine ve/veya ilgili mevzuata aykırı yapılmış yapılara, 3194 Sayılı İmar Kanununun ve diğer ilgili ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapı durdurma veya yapı tatil tutanaklarını düzenlemek ve bununla ilgili gerekli diğer tüm iş ve işlemleri yürütmek
 •     İnşaat ruhsatı ve iskân ruhsatına ait istatistikî bilgileri ilgili kurumlara göndermek
 •     İskân ruhsatına ilişkin işlemleri yapmak
 •     Yapı ruhsatı tanzim işlemlerini yaparak işyeri teslim tutanağını onaylamak
 •     Yıkım ruhsatı tanzim işlemlerini yapmak.(6306 Sayılı Kanun kapsamı hariç)
 •     Yapı denetim işlemlerini yapmak
 •     T.U.S. tabii yapılarda kat vizesi işlemlerini yapmak
 •     T:U.S. tabii yapılarda temel vizesi işlemlerini yapmak
 •     Tamirat ve müştemilat ruhsatı vermek
 •     Yapı kullanma izin belgesi içim, İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri ile diğer mevzuata göre arşivlenmesi gerekli belgeleri tamamlattırarak binayı yapı ruhsatı eki projesiyle yerinde tetkik etmek, yapı kullanma izin belgesine onay vermek, fotoğraf tasdikini yapmak, işyeri açacak bağımsız bölümlerde işyerlerinin projesine uygun olup olmadığını bina ve mekân ölçüleri yönünden belirleyecek uygunluk belgesini düzenlemek
 •     Gelir tarifelerine ilişkin işlemleri yapmak
 •     İskân harç işlemlerini yapmak
 •     İmar harç işlemlerini yapmak
 •     Geçiş yolu izin belgelerini düzenleyerek onaylamak ve bu işle ilgili gerekli yazışmaları yapmak
 •     Geçici (muvakkat) inşaat ruhsatı talebi olan parsellere geçici yapı ruhsatı verilebilmesi için konuyu inceledikten sonra Belediye Encümeni kararı alınabilmesi için Belediye Encümenine sevk etmek
 •     3194 Sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili tüm kanun ve yönetmelikler uyarınca yapı ruhsatlarına ve eklerine ve/veya ilgili mevzuata aykırı yapılaşmaları tespit etmek için gerektiğinde Zabıta Müdürlüğünden yardım alarak arazi denetimlerini düzenli olarak sağlamak