• SapancaZabıta Hizmetleri

Ana Fonksiyonu:

            Mevzuatın, ilgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, Genelge, bildirici, prensip kararları ve talimatlar çerçevesinde, yöneticilik görevlerini yerine getirmek, Müdürlüğe bağlı servisleri görevlerini etkinlikle yerine getirilmesi içindeki tedbirleri almak, Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak, bu raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak.

            Belediye Zabıta Müdürlüğü, belediye sınırları içerisinde şehrin düzenini, sağlık, huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla; Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen belediye suçlarını takiple mükellef bir birimdir.

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde yer alan, Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

 

 Müdürlüğün Görevleri :

1.      Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2.      Belediyenin Zabıta Yönetmeliğinde yer alan görev ve hizmetleri belediye ve mücavir alan sınırları dahilinde yerine getirmek.
3.      Belediye Meclis ve Encümenince alınan ve uygulanması: Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları, ilgili kanun ve zabıta yönetmeliklerine uygun olacak şekilde uygulamak, sonucunu izlemek.
4.      Belediye Başkanının ilgili emirlerini yerine getirmek.
5.      Belediye suçunun işlenmiş olması halinde ilgili mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması için zabıt varakası tanzim etmek
6.      Ulusal tatil, genel tatil ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri (çelenk hazırlama, güvenlik tedbirleri alma) görmek
7.      Korunması Belediyeye ait Abide ve Mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek, her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek
8.      Yolda hastalanan ve kazaya uğrayanlara yardım etmek
9.      Dilenenleri men etmek
10.  Sabah erken ve akşam geç saatlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak.
11.  Yol, su, kanalizasyon gibi tesislerdeki arızalar görüldüğünde, haber alındığında ilgililere bildirmek
12.  Beldenin yabancısı olan kimselere yol göstermek, yardımcı olmak
13.  Gıda kontrol hizmetlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonlarında Sağlık İşleri ve veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte görev almak. 


Ruhsat-Küşat Bürosu

  • İşyeri ruhsat müracaatları ile ilgili işlemleri yapmak
  • Hafta tatili izin işlemlerini yapmak
  • Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve kolluk kuvveti ile denetimini yapmak ve aylık olarak emniyete bildirmek
  • Gayri sıhhi müesseseler konusunda ruhsat müracaatları ile ilgili işlemleri yapmak
  • Belediye Başkanı, ilgili Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdürü ve başkanlık tarafından yetkilendirilmiş olan diğer personelin ve mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmek